6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA İLETİŞİM FORMU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU

İş bu aydınlatma metni ile kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Köşkerler Çelik Halat ve Mak. San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMASI VE USULÜ

Kişisel verileriniz; tüzel kişiliğimize ait www.koskerler.com.tr/#contact web adresimiz üzerinde bulunan  İletişim Formu vasıtasıyla; Özlük kategorisinde Ad-Soyad, İletişim kategorisinde Telefon numarası ve E-posta adresi, Lokasyon kategorisinde Şehir ve mesaj bölümünde sizin tarafınızdan tüzel kişiliğimiz ile paylaşmayı uygun gördüğünüz diğer kişisel verileriniz olarak toplanacaktır.

KÖŞKERLER ÇELİK HALAT OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER

Tarafımızca toplanan kişisel verileriniz,  Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, seçtiğiniz konulara göre (Genel, İnsan Kaynakları, Yurt İçi Satış ve Yurt Dışı Satış) farklılık göstermek üzere Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir:

amaçları kapsamında, Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, “www.koskerler.com.tr” adresinden erişilebilen Köşkerler Çelik Halat ve Mak. San. Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde ve Şirketimiz tarafından tamamen yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve bunlarla sınırlı olarak iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ OLARAK;

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ OLARAK, KVKK M.11 ‘DE SAYILAN HAKLARINIZA İLİŞKİN TALEPLERİNİZİ;

Başvurular, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Başvurunuzun ıslak imzalı bir nüshasını, İnsan Kaynakları bölümümüze kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “Çerkeşli OSB Mah. İMES Bulvarı No:20 İMES Organize Sanayi Bölgesi Dilovası/Kocaeli” adresine gönderebilirsiniz.

 

 

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “koskerler@hs01.kep.tr'' adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirketimiz için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.