6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) UYARINCA KİŞİŞEL VERİLEN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

 

VERİ SORUMLUSU

İş bu aydınlatma metni ile kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Köşkerler Çelik Halat ve Mak. San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİN TOPLANMASI VE USULÜ

Kişisel verileriniz; telefon kanalıyla (yöntemiyle), tablet ve dijital çözümler kanalıyla (yöntemiyle), elektronik posta kanalıyla (yöntemiyle), fuar kanalıyla (yöntemiyle), Şirket telefonlarında kurulu WhatsApp aplikasyonu kanalıyla (yöntemiyle), matbu formlar kanalıyla (yöntemiyle); ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi, taleplerin/şikayetlerin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin ölçümü amaçlarıyla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır.

KÖŞKERLER ÇELİK HALAT OLARAK KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLER

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir:

amaçları kapsamında, Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerinden faydalanan ya da faydalanmayan ancak ileride faydalanabilecek veri sahiplerinin kişisel verileri, müşterilerle temasların takibinin yapılması, potansiyel müşteri kayıtlarının açılması, ürün ve hizmet satım süreçlerinin planlanması amacıyla işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, “www.koskerler.com.tr” adresinden erişilebilen Köşkerler Çelik Halat ve Mak. San. Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda sıralanan amaçlar kapsamında ve fiziki ortamda sözleşmeler ve matbu formlar; elektronik ortamda ise E-mail, telefon, SMS, E-mail gönderim platformu yöntemleri üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meşru menfaate ulaşılması için zorunlu olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ OLARAK;

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİ OLARAK, KVKK M.11 ‘DE SAYILAN HAKLARINIZA İLİŞKİN TALEPLERİNİZİ;

Başvurular, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Başvurunuzun ıslak imzalı bir nüshasını, İnsan Kaynakları bölümümüze kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “Çerkeşli OSB Mah. İMES Bulvarı No:20 İMES Organize Sanayi Bölgesi Dilovası/Kocaeli” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “koskerler@hs01.kep.tr'' adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirketimiz için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.