6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ("KVKK") UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA PERSONEL AYDINLATMA METNİ

1-      VERİ SORUMLUSU

Türkiye'de kurulu KÖŞKERLER ÇELİK HALAT VE MAKİNE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") olarak; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun davranılmasına önem vermekteyiz. Bu nedenle ilgili Kanunun 10. Maddesindeki gereği olmak üzere kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuatın çizdiği sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Bu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde hangi kişisel verilerinizin ne amaçla işlendiğini, hukuki sebeplerinin neler olduğunu, işlenen kişisel verilerin hangi amaçla kimlere aktarılabileceği, hangi yöntemle kişisel verileriniz toplandığı ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır. Söz konusu kanun kapsamında siz “İlgili Kişi” olarak anılmaktasınız.

2-      HANGİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK. m.5’e göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

Ancak aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, kanun kapsamında ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

· Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

· Fiili imkânsızlık (hastalık vb.) nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan (Türk Borçlar Kanunu kapsamında) kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla (gerekliliklerinin yerine getirilmesi) doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. (Ör; İş sözleşmesi)

· Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. (SGK gibi kamu kuruluşlarına belirli kişisel verilerin aktarılması zorunluluğu)

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. (İlgili kişi tarafından verinin 3.kişilere aktarılması ve gizliliğin ortadan kalkması)

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. (Ör; Şirketin kendi çalışanı tarafından açılan bir davada ispat için bazı verileri kullanması) 

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. (Ör; fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması için kamera kaydı alınması)

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK m.6’ya göre, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Ancak, yukarıda belirtilen sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Bunların yanında, “Şirket” tarafından aşağıda (İşlenen Kişisel Verileriniz kısmı) belirttiğimiz kişisel verileriniz,

 

·         Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

·         Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatler Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

·         Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

·         Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,

·         İç Denetim/Soruşturma Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,

·         İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

·         İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,  

·         Puantaj Kayıtlarının Tutulması ve Denetimi,

·         Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

·         Yabancı Personel Çalışma Ve Oturma İzni İşlemleri,

·         Ücret Politikasının Yürütülmesi

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

İşlenen Kişisel verileriniz;

“Kimlik” kategorisinde; Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba Adı, Çocuk(lar) Ad-Soyadı, Acil Durumda Aranacak Kişi Bilgisi, Sosyal Güvenlik Sicil Numarası, Fotoğraf, İmza, T.C. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartında Yer Alan Bilgiler, Pasaport Bilgileri (İhtiyaç halinde), Vücut Ölçüleri Bilgileri, Mavi Kart Bilgisi,

“İletişim” kategorisinde; Telefon Numarası, Acil Durumda Aranacak Kişinin Telefon Numarası, E-Mail Adresi

“Lokasyon” kategorisinde; Adres Bilgisi, Memleket, Gps/Gprs İle Personele Zimmetlenen Araçların Takibi

“Özlük” kategorisinde; Ad-Soyad, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi ve Yeri, Anne ve Baba adı, Maaş Detayları, Sağlık Raporu, Adli Sicil Kaydı, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, İkametgah Belgesi, Nüfus Kayıt Örneği, Aile Durumunu Bildirir Belge, İş Sözleşmesi, SGK İşe Giriş-Çıkış Bildirgeleri, İş Başvuru Formu, Eğitim Formları, Görev Tanımı, Zimmet Tutanakları, Periyodik ve İşe Giriş Sağlık Kontrolü Raporları, Yıllık İzin Formu, Doğum İzni Formu, Doğumdan Sonraki Ücretsiz İzin Belgeleri, Ücretsiz İzin Belgeleri, Mazaret İzni ve Diğer İzinler İçin Oluşturulmuş İzin Formları, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İle İlgili Belgeler, İmzalı Bordro, Disiplin Kurul Kararları ve Verilen Cezalar, Yazılı Savunma Talep Yazıları,  Savunma Cevap Yazıları, Çalışana Verilen Yazılı Uyarılar,  İş Kazası Tutanağı, Vizite Kağıdı, Hastaneye Sevk Formu, Avans Talebi ve İşlemleri, Puantaj Kayıtları, Erişim Yetkilendirme Belgeleri, İş Seyahati ve Konaklama  Bilgileri, Aylık Yakıt Kullanım Miktarları, Sürücü Belgesi Bilgileri, Adli Sicil Bilgileri, Özel Sağlık Sigortası Bilgileri, Hastalık Bilgileri, Kan Grubu Bilgisi, Aşı Bilgisi, Engellilik Durumu ve Heyet Raporu, Emeklilik Durumu, Kullandığı Şirket Aracı ve Şirket Telefonu Bilgileri, Meslek Kodu Bilgisi, Meslek Bilgisi 

“Finans” kategorisinde; Maaş Detayları, Bordrolar, Banka Bilgisi, IBAN Numarası, Maaş Haczi Bilgisi, BES Bilgisi

“Eğitim” kategorisinde; Öğrenim Durumu, Alınan Sertifikalar, Alınan Kurslar ve Eğitimler, Diploma Bilgisi, Sahip Olunan Beceriler, Mezun Olunan Okul Bilgileri, Yabancı Dil Bilgisi ve Seviyesi, Ustalık Belgesi, Mesleki Eğitim Belgeleri

“Fiziksel Mekan Güvenliği” kategorisinde; Kamera kayıtları,

“Görsel ve İşitsel” kategorisinde; Kamera kayıtları (Sadece görsel),

“Irk ve Etnik Köken” kategorisinde; Uyruk,

“Mesleki Deneyim” kategorisinde; İş Akdi Öncesinde Çalışılan Kurumlar ve Pozisyonların Bilgisi, Meslekle İlgili Alınan Sertifika/Kurs/Eğitimler, Meslek Bilgisi, Meslek Kodu, Mesleki Yeterlilik Belgesi Bilgileri

“İşlem Güvenliği” kategorisinde; Şirkete Ait Sistemler/Ekipmanlara Erişim İçin Aldığı Kullanıcı Adı/Login, Parola, ve IP Adresi Bilgileri, Girilen İnternet Siteleri, Kurumsal Mail Bilgileri

 şeklindedir.

 

3-      KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILACAĞI ALICI GRUPLARI

“Kişisel verilerin aktarılması” başlığını taşıyan 6698 sayılı KVKK m.8’e göre, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın aktarılamaz.

Kişisel veriler; kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebildiği hallerde açık rıza aranmaksızın üçüncü kişilere de aktarılabilir. Aynı şekilde yeterli önlemler alınmak kaydıyla, sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler de, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilir.

Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklıdır.

Kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere Şirket tarafından birimlerine (İş bölümlerine), kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, Şirkete bağlı birimlerinin iş ortaklarına, iş ilişkisinin devamı adına alt işverenlerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı,  yurt içinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, hissedarlara, iş yerine taşıma hizmeti ile ilgilenen servis personeline, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

4-      KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

İşveren olarak hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, aramızdaki iş akdinin ifası, kanunlarda öngörülen nedenlerle ve Şirket'in meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında iş başvuru formu ile talep etmiş olduğumuz veya iş başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı tercih ettiğiniz özgeçmişinizde (CV) veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi, sizin bize fiziksel veya elektronik ortamda iletmeniz ve birden fazla kişinin kullanımına açık internet ortamına 3. kişilerin ulaşımına açık bilgi kaydetmeniz (İşe başvuru aracılığı sağlayan internet siteleri) suretiyle topluyoruz.

Şirket'in iş takibini gerçekleştirebilmeye yönelik meşru menfaati gereği, giriş ve çıkış saatlerini kontrol eden kart okuma sistemi aracılığıyla; iş yeri güvenliğini sağlama, puantaj kayıtlarının tutulması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla verilerinizi topluyoruz.

Şirket'in iş yeri güvenliği sağlamaya yönelik hukuki yükümlülüğü, iş kazaların aydınlatılabilmesi ve meşru menfaati gereği, iş yeri binasına ve çevresine yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla topluyoruz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla ve kanunlarda öngörülmesi nedeniyle iş yeri hekimimiz aracılığıyla sağlık verilerinizi fiziksel olarak ve iş yeri bütünlüğünü sağlamak amacıyla kişisel verilerinizi fiziksel veya elektronik olarak topluyoruz.

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla gerekli olan bilgileri topluyoruz.

İşe giriş aşamasında ve işe girdikten sonra periyodik olarak uygulanan muayene formları ile kanunen gerekli olmasından dolayı sağlık bilgilerinizi topluyoruz.

Şirket’in meşru menfaati gereğince GPS/GPRS kayıtları vasıtasıyla size zimmetlenen araçların lokasyon bilgilerini topluyoruz.

Şirket’e ulaşım ve servis hizmetlerinin sağlanabilmesi için ikamet bilgilerinizi topluyoruz.

Şirket içi İSG ve mesleki eğitimlerin gerçekleşebilmesi için verilerinizi topluyoruz.

Kanuni yükümlülüğümüzden dolayı banka aracılığıyla ücret ödenebilmesi için banka ve hesap bilgilerinizi topluyoruz.

5-      KVKK MD.11 KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve gerektiğinde aktarım yapılan 3. Kişilere bu hususun bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla (Dijital ortamlar) analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6-      VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Başvurular, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Başvurunuzun ıslak imzalı bir nüshasını, İnsan Kaynakları bölümümüze kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla “Çerkeşli OSB Mah. İMES Bulvarı No:20 İMES Organize Sanayi Bölgesi Dilovası/Kocaeli” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “koskerler@hs01.kep.tr'' adresine iletebilirsiniz.

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin şirketimiz için ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir.

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.